Arsacal
button
button
button
button


Haarlems Officialaat viert gouden jubileum drs Ad de Beer

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 mei 2018 - 291 woorden
Het officialaat bijeen
Het officialaat bijeen
Aanbieding cadeau’s aan de heer en mevrouw De Beer
Aanbieding cadeau’s aan de heer en mevrouw De Beer

Maan­dag 14 mei waren de vaste mede­wer­kers van het Offi­cia­laat (ker­ke­lijke recht­bank) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bijeen om een bij­zon­der jubileum te vieren: drs. Ad de Beer was vijf­tig jaar aan het Offi­cia­laat verbon­den en bereikte de leef­tijd van tach­tig jaar.

Zijn leef­tijd is hem nog niet aan te zien, toch is drs. Ad de Beer al een halve eeuw verbon­den aan de ker­ke­lijke recht­bank van Haar­lem-Am­ster­dam, die in eerste instantie rechtspreekt voor het eigen bisdom, in tweede instantie voor de meeste andere bis­dom­men. Drs. A.J.M. De Beer is defensor vinculi (verde­diger van de huwe­lijks­band) in eerste instantie en dat wil zeggen dat hij de redenen naar voren dient te brengen waarom een bepaald huwe­lijk als gel­dig beschouwd zou moeten wor­den; in de tweede instantie treedt hij op als rechter en komt hij met twee mede­rechters tot de uit­spraak of de nie­tig­heid van het huwe­lijk vast­staat of niet.

Drs. Ad de Beer kwam na zijn studies canoniek recht in dienst van het bisdom Haar­lem en de Haar­lemse recht­bank. Hij heeft van nabij de lange en bewogen ge­schie­de­nis mee­ge­maakt van de ont­wik­ke­ling van het ker­ke­lijk leven in deze jaren. Samen met zijn echt­ge­note mochten we deze avond van de 14e mei in een restaurant in Santpoort Zuid dit jubileum gedenken. In een toe­spraak memoreerde oud-officiaal mgr. drs. Martin de Groot deze jaren op treffende wijze. Met harte­lijke woor­den bood de hui­dige officiaal Dr. André van den Hout een geschenk aan.

Het werk van de ker­ke­lijke recht­bank is vooral een dienst­ver­le­ning aan mensen wier huwe­lijk helaas is stuk gelopen. Er wordt gekeken in de pro­ce­dure naar de redenen waarom het huwe­lijk nie­tig zou kunnen zijn, maar er gaat ook een be­lang­rijke pas­to­rale heling van de opgelopen won­den uit van dit proces.

Terug