Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor de Kerk bij een wijze herder

Franciscus van Sales, een bisschop naar Gods hart

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 september 2018 - 904 woorden
graf van franciscus van Sales
graf van franciscus van Sales

De afgelopen week had ik nog vakantie­da­gen en heb Annecy bezocht waar de H. Fran­cis­cus van Sales en de H. Johanna Francisca De Chantal hebben geleefd. Fran­cis­cus van Sales was een milde en wijze bis­schop en een groot gees­te­lijk leidsman. Bij zijn graf heb ik de H. Mis gevierd en bij­zon­der gebe­den voor de kerk en de paus in een verwarde en woelige tijd. Een reactie op het nieuws van de laatste week.

Een oud-nuntius klaagt aan

Veel mensen waren de afgelopen weken geraakt door het nieuws uit de Verenigde Staten dat niet alleen een flink aantal van slacht­of­fers van seksueel mis­bruik in de katho­lie­ke kerk naar boven is geko­men, maar ook dat ker­ke­lijke leiders dat stelsel­ma­tig had­den toegedekt. Daar kwam het nieuws bij over een kar­di­naal die homo­sek­su­ele contacten had gehad met (volwassen) mannen die onder zijn gezag ston­den en over wie nu ook mis­bruik van een minder­ja­rige werd bericht. Door de paus werd hij uit het kar­di­na­len­col­lege gezet en tot een leven van boete en afzonde­ring in een klooster ver­oor­deeld. Daarna kwam de beschul­diging van een oud-nuntius (am­bas­sa­deur van de paus) in de Verenigde Staten die stelde dat paus Bene­dic­tus XVI deze kar­di­naal al tot een leven van afzonde­ring had ver­oor­deeld. Daar was feite­lijk geen of nau­we­lijks gevolg aan gegeven. De oud-nuntius weet dit aan de opstelling van paus Fran­cis­cus.

Zorg voor slacht­of­fers

Het is dui­de­lijk dat ik niet in staat ben om erover te oor­de­len en dat is ook niet mijn zaak. Ik veroor­deel iedere vorm van seksueel mis­bruik; er moet recht wor­den gedaan aan slacht­of­fers, aan wie groot leed is aan­ge­daan door mensen die als gees­te­lij­ken staan voor een totaal andere moraal. We moeten dui­de­lijk blijven maken dat we aan de kant van de slacht­of­fers willen en moeten staan. Na­tuur­lijk geldt dit niet alleen voor mensen die slacht­of­fer gewor­den zijn van het han­de­len van ver­te­gen­woor­digers binnen de katho­lie­ke kerk, er zou ook nage­dacht moeten wor­den over goede pro­ce­dures voor mensen die binnen jeugd­zorg, in familie­ver­band, binnen het onder­wijs of op andere terreinen van de samen­le­ving slacht­of­fer van mis­bruik zijn gewor­den.Wat dat betreft is de katho­lie­ke kerk een dui­de­lijk iden­ti­fi­ceer­ba­re, we­reld­wijde 'organi­sa­tie' en dat werkt anders dan bij sport­clubs, jeugd­be­we­ging, onder­wijs of jeugd­zorg.

Be­han­de­ling klachten mis­bruik: heldere pro­ce­dures

Binnen de katho­lie­ke kerk is sinds het begin van dit mil­len­nium toch wel veel gedaan, niet alleen in Neder­land - Deetman-rapport en klachten­rege­lingen - maar zeker ook bij­voor­beeld in de Verenigde Staten. Een klein licht­puntje - hope­lijk - was dat het Pennsyl­vania-onder­zoek over de laatste zeven­tig jaar, weinig recentere gevallen had gevon­den. Ook in de Ameri­kaanse bis­dom­men zijn nieuwe rege­lingen voor de be­han­de­ling van mis­bruik van kracht gewor­den met Boards van leken-specialisten die een advies geven inzake de besluit­vor­ming door bis­schop­pen. In mijn erva­ring leidt dat nu ook tot over­trok­ken reacties, waardoor een beschul­diging van seksueel mis­bruik soms wordt aanvaard zonder voldoende grond. Men moet er helaas ook reke­ning mee hou­den dat er kwaadwillige mensen zijn die deze weg 'gebruiken' om iemand 'uit te schakelen'. Zelf zie ik een voor­deel in heldere pro­ce­dures - ook voor het beoor­de­len van ambts­mis­bruik door bis­schop­pen - waarin een goede en publieke ju­ris­pru­den­tie kan wor­den opge­bouwd. Een bis­schop die het celi­baat met een zekere stelsel­ma­tig­heid niet on­der­houdt, kan niet in functie blijven. Hoe kan hij anders het 'evan­ge­lie van het gezin' ver­kon­di­gen?

Thema blijft op de agenda

We zullen er reke­ning mee moeten hou­den dat het thema van het mis­bruik nog jaren lang onze aan­dacht zal blijven vragen. Land voor land komt aan de beurt waar het mis­bruik binnen de katho­lie­ke kerk betreft en we hebben nog lang niet alle lan­den gehad... Ik hoop en bid dat dit alles tot iets goeds mag lei­den, in ieder geval tot een grotere 'awareness' van het probleem van seksueel mis­bruik en een meer adequate wijze om mis­bruik te voor­ko­men, te bestrij­den en te bestraffen en de slacht­of­fers bij te staan.

Laten we intussen bid­den voor de kerk en voor de paus die in een moei­lijke tijd lei­ding moet geven aan de kerk.

De 'duistere klaarte' van het geloof

Tot besluit een kleine tekst van de heilige Fran­cis­cus van Sales, die tame­lijk los staat van het voor­gaande, maar mis­schien een hulp kan zijn voor ieder die onder de situatie van de kerk lijdt:

“God open­baart ons de waar­he­den van het geloof in een schemerig duister: we zien de waar­he­den niet, we vermoe­den ze alleen maar. Als de aarde overdekt is met nevels, kunnen we ook vaak de zon niet zien, maar toch nemen we in de rich­ting van waar ze staat, iets meer licht waar. We zien haar dus, om zo te zeggen, zonder haar te zien. Van de ene kant zien we haar niet zo goed, dat we zou­den kunnen zeggen dat we haar zien; van de andere kant zien we niet zo weinig van haar dat we zou­den moeten zeggen: we zien ze helemaal niet.

Deze ‘duistere klaarte’ van het geloof is niet onze geest binnen­ge­dron­gen via logische con­clu­sies en onweerleg­ba­re bewijzen, maar ze heeft ons za chtjes overwel­digd door er alleen maar te zijn. Toch spreekt ze ons verstand zo krahc­tig aan dat we zekerder kunnen zijn van de waar­heid van het geloof dan van alles ter wereld waar we zeker van menen te zijn. We kunnen van de waar­heid van het geloof zo overtuigd raken dat, daarbij vergeleken, elke bewijs­voe­ring als het ware ongeloof­waar­dig wordt.”

(Theotime, II.14, uit: Woor­den van ver­trouwen, Averbode, 1978)

Terug