Arsacal
button
button
button
button


Rozenkrans bidden voor de kerk

De Oktobermaand begint!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 september 2018 - 417 woorden
Onder Uw bescherming...
Onder Uw bescherming...
H. Aartsengel Michaël
H. Aartsengel Michaël

Paus Fran­cis­cus heeft op het feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël aan heel de kerk gevraagd gedurende de ok­to­ber­maand (de rozen­krans­maand) dage­lijks de rozen­krans te bid­den om zich als volk van God te verenigen in ge­meen­schap en boetedoe­ning om God te vragen de kerk te be­scher­men tegen de listen van de duivel.

De boetedoe­ning is omdat we niet alleen onze per­soon­lijke zon­den betreuren maar ook weten dat we onder­deel zijn van een lichaam dat onder de zonde lijdt: het lichaam van Christus dat de Kerk is. De paus denkt hier na­tuur­lijk bij­zon­der aan de af­schu­we­lijke berichten over mis­bruik dat door gees­te­lij­ken is begaan. Daar­naast denkt hij - zo mogen we wel ver­on­der­stellen - aan pogingen om gebruikmakend van de beschamende situatie waarin de kerk zich bevindt, de een­heid van de kerk te bescha­digen.

De paus heeft daarbij gevraagd aan het rozen­krans­ge­bed de gebe­den toe te voegen die bij­zon­der de bescher­ming van Maria en de aartsengel Michaël inroepen. Deze gebe­den geef ik hier­on­der weer in een Neder­landse vertaling en in de Latijnse versie.

Sub tuum...

Onder uw bescher­ming
nemen wij onze toevlucht,
o, heilige Moeder van God.
Wijs onze gebe­den niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
Gij glorierijke en gezegende maagd!

Sancte Michael...

Heilige aartsengel Michaël,
verde­dig ons in de strijd;
wees onze bescher­ming
tegen de boos­heid en de listen van de duivel.
Wij smeken oot­moe­dig,
dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot ver­derf van de zielen
over de wereld rond­gaan,
door de god­de­lijke kracht
in de hel terug.

Sub tuum

Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.

Sancte Michael...

Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”.

Terug