Arsacal
button
button
button
button


In Rome voor overleg...

Bezoek aan ‘Palavra Viva’

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020 - 323 woorden
bij Palavra Viva
bij Palavra Viva
In Rome voor overleg...
In Rome voor overleg...

Van maan­dag­mid­dag 17 februari tot woens­dag­och­tend 19 februari was ik kort in Rome niet alleen van­wege de benoe­ming van Antoine Bodar tot ere-kanun­nik maar ook voor andere bespre­kingen. Maan­dag­avond was er even gelegen­heid om een rela­tief nieuw ini­tia­tief binnen de katho­lie­ke kerk te bezoeken: Palavra Viva.

Nieuwe ge­meen­schap

Dankzij de goede zorgen van mgr. Karel Kasteel was ik in staat dit bezoek te doen aan de ge­meen­schap die in de Castelli Romani, in Rocca Priora, woont. Dit jaar zal het 25 jaar gele­den zijn dat de ge­meen­schap is gesticht. Zestien jaar gele­den kreeg zij een eerste dio­ce­sane erken­ning. De ge­meen­schap bestaat uit vrouwen die hun leven aan God toewij­den (vita consecrata), mannen, ge­zin­nen en pries­ters. Het huis dat ik bezocht was een huis voor God toegewijde vrouwen.

Evan­ge­li­se­ren

Charisma van de ge­meen­schap is Jezus aan de wereld te ver­kon­di­gen door vooral jon­ge­ren en ge­zin­nen te evan­ge­li­se­ren, door veilig te stellen wat heilig is in de kerk en in de harten van mannen en vrouwen, door met kracht het ge­loofs­goed te verde­digen in volle­dige ge­hoor­zaam­heid aan de par­ti­cu­liere kerk, het gewijde leer­ge­zag van de Kerk en aan de heilige Vader, de opperste her­der, aldus het alge­meen doel van deze nieuwe ge­meen­schap. Heel veel van hun ac­ti­vi­teiten hou­den dus ver­band met evangeli­sa­tie en na­tuur­lijk is er het eigen gebed van de ge­meen­schap waarin de dage­lijkse Mis, aanbid­ding, rozen­krans, lectio divina en gemeen­schap­pe­lijk gebed centraal staan. De ge­meen­schap zet zich ook in voor iets wat we in ons bisdom kennen als The Mis­sio­na­ry School (TMS) en waarin jonge mensen wor­den gevormd en opgeleid om chris­te­lijk lei­ders te kunnen zijn en missio­nair met een pro­gram­ma dat me sterk deed denken aan onze TMS. De ge­meen­schap is de laatste jaren al in heel wat ver­schil­lende lan­den verbreid geraakt.

Bespre­kingen

De dins­dag was meer gewijd aan de bespre­kingen op enkele con­gre­ga­ties van de Romeinse curie onder andere om ver­slag te doen van mijn ac­ti­vi­teiten als apos­to­lisch delegaat voor de broe­ders van liefde.

Terug