Arsacal
button
button
button
button


Het Ad Limina bezoek - de tweede dag

Een goed gevulde dag in Rome…

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2022 - 831 woorden

De tweede dag van het Ad Limina bezoek - dins­dag 8 no­vem­ber - werd de Mis gevierd in de La­te­raanse basiliek. Nu was er nog min­der tijd voor het ontbijt dan gis­te­ren, want we moesten al zeer snel weer bij de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen zijn en daarna bij de Pau­se­lijke Com­mis­sie voor de bescher­ming van min­der­ja­rigen, het di­cas­te­rie voor de clerus, het di­cas­te­rie voor de wets­tek­sten en het Di­cas­te­rie voor de oosterse kerken. Een vol pro­gram­ma! De dag ervoor bezocht ik nog het vroe­gere Neder­lands college.

Neder­lands college

Dat bezoek was een aar­dige erva­ring. We zagen hoe alles prach­tig opgeknapt was en ik heb enkele foto's geno­men voor wie het college van vroe­ger wellicht kent. De kapel is prach­tig opgeknapt. Het enige min­punt is dat over de beeltenis van Sint Wil­li­brord op het tegeltableau in de grote hal, een anderen heilige is geplakt. Oordeel zelf of dit een ver­be­te­ring is...

Sint Jan

De volgende ochtend was het weer vroeg op. In de Sint Jan was jour­na­list Hendro Munsterman al aanwe­zig. Hij vierde de heilige Mis met ons bis­schop­pen mee. De Sint Jan van Lateranen ligt in een ander deel van de stad dan waar de Curie-de­par­te­menten zijn. Vanuit het Vati­caan ging de reis dus eerst de stad door om om 7.30 uur bij de Sint Jan te zijn, daarna snel terug voor een bliksem-ontbijt want om 9.15 uur wer­den we bij het Di­cas­te­rie voor de Bis­schop­pen verwacht!

Di­cas­te­rie voor de bis­schop­pen

Daar wer­den we ont­van­gen door de kar­di­naal prefect, kar­di­naal Marc Ouellet en se­cre­ta­ris aarts­bis­schop Montanari en ver­schil­lende mede­wer­kers. Het gesprek ging over ver­schil­lende zaken, zoals de missio­naire ini­tia­tie­ven, maar ook bij­voor­beeld de leef­tijd van het vormsel en het herstel van de oude, oor­spron­ke­lijke volgorde van de initiatie sacra­menten ( doopsel, vormsel en eerste communie), waar de kar­di­naal dui­de­lijk voor was.

Een on­ver­wachte ont­moe­ting

Na dit bezoek zou­den we naar de pau­se­lijke com­mis­sie voor de bescher­ming van min­der­ja­rigen gaan, maar ons was een ver­keerd adres voor de bij­een­komst opge­ge­ven. Nadat we de hele via della conciliazione waren afgelopen ( dat is de brede weg die recht op de Sint Pieter uit loopt), kwamen we op de vierde ver­die­ping van een gebouw, waar we niet de ver­te­gen­woor­digers van de com­mis­sie ont­moe­ten maar aarts­bis­schop Giuseppe Sciacca. Dat werd wel even een heel aar­dige ont­moe­ting, maar daarna moesten we weer terug omdat de com­mis­sie ons bleek te ver­wach­ten in de ruimten van het Di­cas­te­rie voor de clerus, dat vlakbij het Sint Pieters­plein ligt.

Seksueel mis­bruik

Bij de com­mis­sie hebben we terug gekeken op de be­han­de­ling van het seksueel mis­bruik in Neder­land, waarvoor kar­di­naal Eijk referent is. Het was een goed gesprek, waarin waar­de­ring werd geuit voor de Neder­landse aanpak. Helaas heeft die periode zoals te begrijpen is,het ver­trouwen in de kerk zwaar bescha­digd, maar de ont­wik­ke­lingen in de maat­schap­pij, met steeds weer nieuwe sectoren waar grens­over­schrij­dend gedrag heeft plaats­ge­von­den, maken wel dui­de­lijk dat de katho­lie­ke kerk helaas niet uniek is en dat het mis­bruik zich ook elders voordoet. Helaas! We moeten alles blijven doen om dit te bestrij­den en daarvoor is vor­ming op dit gebied van toe­koms­tige diakens en pries­ters zeer nodig.

Di­cas­te­rie voor de clerus

De ont­moe­ting daarna met de staf van de con­gre­ga­tie voor de clerus begon met koffie, frisdranken en een stuk pizza! Kar­di­naal Lazarus You Heung Sik, een Koreaan, heeft er de lei­ding. Se­cre­ta­ris is Bis­schop Andres Ferrada Moreira. Bijgestaan door de ver­schil­lende mede­wer­kers beant­woord­den zij vragen en brachten zij ver­schil­lende do­cu­menten van het Di­cas­te­rie onder de aan­dacht. Het bezoek liep een beetje uit, maar iets te laat be­gon­nen we aan het mid­dagmaal in Santa Martha.

Wets­tek­sten

Na de mid­dag ging het pro­gram­ma ver­der voor een deel van de bis­schop­pen met een bezoek aan het Di­cas­te­rie voor de wets­tek­sten waar we de ver­schil­lende juri­dische stappen bespraken die we als. Neder­landse bis­schop­pen hebben gezet en al wat ver­der op dit gebied rele­vant is. Hier was ik de woord­voer­der, als voor­zit­ter van de juri­dische com­mis­sie van onze con­fe­ren­tie. De rech­ter­lijke uit­spraak over het Maag­denhuis kwam aan de orde, evenals de rege­lingen die in goed overleg met de reli­gi­euzen zijn opge­steld voor dio­ce­sane in­sti­tu­ten van gewijd leven die geen leden meer hebben om zich zelf te besturen, dus situaties in ver­band met de vergrij­zing van con­gre­ga­ties van zusters en broe­ders. Er ontstond een inte­res­sante dis­cus­sie in het verlengde van het decreet over het on­der­houd van de pries­ters en diakens dat de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft gemaakt en waarvoor het Di­cas­te­rie advies had gegeven.

Oosterse kerken

De dag besloot met en bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de oosterse kerken. Daar­mee hebben we steeds meer te doen nu veel chris­te­nen van de oosterse katho­lie­ke kerken naar Neder­land. Luchten. Denk aan Syriërs, Irakezen, Ethiopiërs en Eritreeers en na­tuur­lijk de katho­lie­ken uit Oekraïne. Aan­slui­tend was er een kort inter­view met Katho­liek Leven.

Na een gezellig en heer­lijk avondmaal met de andere bis­schop­pen, heb ik nog een rondje in de Vati­caanse tuinen gelopen samen met vica­ris mgr. Bart Putter. Het was weer een welbestede dag...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug