Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van secretaris generaal Bisschoppenconferentie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 december 2022 - 252 woorden

Dins­dag 13 de­cem­ber nam de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie afscheid van se­cre­ta­ris-generaal mr. Suzan Daalmans die met pensioen gaat. Acht en een half jaar heeft zij deze be­lang­rijke functie vervuld. Zij was de eerste vrouw in deze positie.

De functie van Se­cre­ta­ris-generaal

In andere lan­den zijn het meestal bis­schop­pen of in ieder geval pries­ters die de functie van se­cre­ta­ris-generaal (SG) van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie vervullen en voordat mw. Daalmans aantrad was dat inder­daad een pries­ter of - haar directe voor­gan­ger - een diaken.

De se­cre­ta­ris-generaal is aanwe­zig bij de ver­ga­de­ringen van de Con­fe­ren­tie en de Per­ma­nente Raad (zeg maar: het bestuur van de con­fe­ren­tie) en heeft een be­lang­rijke rol in de voor­be­rei­ding en uit­voe­ring van de ver­ga­de­ring. Door haar grote juri­dische kennis was die rol ook inhou­de­lijk op talrijke juri­dische dossiers. De bis­schop­pen zijn dank­baar voor deze jaren en waren gelukkig met de wijze waarop mw. Daalmans haar intensieve ambt heeft vervuld. Haar afscheid wegens pensione­ring is daarom be­grij­pe­lijk maar de bis­schop­pen zien haar node gaan.

Icoon

De voor­zit­ter van de Bis­schop­pencofnerentie mgr. dr. Hans van den Hende bracht dit onder woor­den in een korte toe­spraak waarna hij een antieke icoon als geschenk overhan­digde. Ge­za­men­lijk vier­den de bis­schop­pen daarna de Eucha­ris­tie, waarin kar­di­naal Eijk hoofd­cele­brant was (met hem als voor­zit­ter heeft mw. Daalmans de eerste jaren samen­ge­werkt) met speciaal gebed voor de ver­trek­kende SG. Tenslotte was er een fees­te­lij­ke en goed ver­zorgde maal­tijd ten afscheid.

We wensen mw. Suzan Daalmans alle zegen voor haar ver­dere leven en hopen dat vele mooie dingen op haar pad zullen komen.

Terug