Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding Wim Zürlohe

De liefde is de kern. Maar wat is liefde?

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 28 oktober 2023 - 1212 woorden
Na afloop van de viering geeft de Neomist zijn medebroeders de zegen
Na afloop van de viering geeft de Neomist zijn medebroeders de zegen
na afloop van de wijding
na afloop van de wijding
Vredewens
Vredewens

Op zater­dag 28 ok­to­ber vier­den we in de Sint Martinus­kerk in Bo­ven­karspel de pries­ter­wij­ding van Wim Zürlohe in een fees­te­lij­ke vie­ring. In de homilie van de H. Mis ston­den we na­tuur­lijk stil bij het pries­ter­schap en de bete­ke­nis van de Eucha­ris­tie. Want wat vieren we dan eigen­lijk?

Koren

Zoals bij het koor-jubileum waarvoor ik eer­der in Bo­ven­karspel was, zongen de koren van de pa­ro­chies van de regio - Bo­ven­karspel, Lutje­broek, Groote­broek en Enkhuizen - als één groot koor samen, onder lei­ding van Jerry Korsmit. Het is mooi te zien dat deze samen­wer­king zo wellui­dend tot stand is geko­men!

Se­mi­na­risten, diakens en pries­ters

Se­mi­na­risten dien­den de Pontificale wij­dingsli­tur­gie; diakens Jules Post en Hans Bruin assis­teer­den. Beiden zijn - nu of vroe­ger - met de regio verbon­den. De pries­ters van de oplei­ding - Sint Bonfatius­in­sti­tuut en Semi­na­rie - en van het dekenaat con­ce­le­breer­den, naast pries­ters die vroe­ger in de regio had­den gewerkt. Pastoor-deken Samuel Mar­can­tog­nini opende de vie­ring met een wel­komst­woord en een terug­blik op de roe­ping van Wim Zürlohe en Jules Post sloot de vie­ring af met een harte­lijke felici­ta­tie, waarop de vele aanwe­zig gelo­vi­gen luid applaudisseeren voor de nieuwe pries­ter.

Niet zo jong

De pries­ter is nieuw, maar niet zo jong, dat is ook in de dag­bla­den tot uiting geko­men. Na het over­lij­den van zijn vrouw is hij nader tot de kerk geko­men en is de roe­ping tot het pries­ter­schap gegroeid, waarna hij alle studies netjes heeft afgerond en begeleid is door ver­schil­lende pries­ters.

Dank aan de vrij­wil­li­gers

Het was een goed ver­zorgde vie­ring waarvoor de vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie weer het nodige werk had­den verzet. Een harte­lijke dank aan hen allen, aan de koorle­den en allen die Wim hebben bijgestaan op zijn weg naar het pries­ter­schap!

DE LIEFDE IS DE KERN, MAAR WAT IS LIEFDE?

PRIESTERWIJDING WIM ZÜRLOHE, St. Martinus­kerk, Bo­ven­karspel 28 okt. 2023


Beste Wim, broe­ders en zusters,

We zijn hier bijeen voor een fees­te­lijk
en uitzon­der­lijk gebeuren.

De energie van een tiener

Het is niet de eerste keer
dat hier een bis­schop komt;
ik ben hier kort gele­den nog geweest
voor het mooie feest van het koor
en dit is de geboorte­plaats
van een grote bis­schop, kar­di­naal Willebrands;
en het is ook niet de eerste keer
dat in deze kerk een wij­ding plaats vindt,
Ik heb er hier al twee mee­ge­maakt;
maar deze wij­ding is na­tuur­lijk wel bij­zon­der,
omdat het niet gebruike­lijk is, beste Wim,
dat iemand op jouw leef­tijd pries­ter wordt gewijd.
We zijn blij met jouw energie,
- die is als van een tiener, lazen we in de krant -
en met jouw pas­to­rale inzet voor de mensen.

Deze streek

Er zijn vele, vele pries­ters uit deze streek voort­ge­ko­men,
het katho­lie­ke geloof was hier sterk en stevig aanwe­zig.
Ik ben ook daarom verheugd
dat ik hier weer een pries­ter mag wij­den.
Graag wil ik dus vandaag
met U stil­staan bij de bete­ke­nis
van het katho­lie­ke pries­ter­schap.

Het hart van het pries­ter­schap

Het hart van dat pries­ter­schap
en trouwens van heel het ker­ke­lijk leven
is de Eucha­ris­tie,
waarin het verlossend lij­den, sterven en verrijzen
van onze Heer Jezus Christus
wordt gevierd en te­gen­woor­dig gesteld.
Als gelo­vi­ge, verloste mensen leven wij
van het offer dat Iemand
uit liefde voor ons heeft gebracht.
Jezus Christus werd voor ons
als de graan­kor­rel die in de aarde valt.
Hij stierf en droeg en draagt nog steeds veel vrucht.
Dat is het hart en de kern van het leven
van iedere pries­ter en gelo­vi­ge.

De liefde is de kern

En dat is iets heel moois:
het katho­lie­ke geloof betekent
dat je mag weten en mag vieren
dat er Iemand is die onein­dig veel van je houdt,
dat wat je ook over­komt aan pijn en verdriet,
je er niet helemaal alleen voor staat,
dat je toch geborgen bent
in een liefde die altijd blijft,
zelfs over de grenzen van de dood;
en dat de liefde de kern is van je leven,
de liefde tot God en de liefde voor je mede­mens.
Die liefde is een zich­zelf gevende, offerende liefde.

Wonderen en offers

Die liefde maakt ons leven tot iets moois,
want het mooiste in het leven van een mens
zijn de won­de­ren die je mag ervaren
- zoals de geboorte van een kind ;
daarin mag je terecht
een teken van Gods liefde ervaren -
én wat je hebt gedaan voor een ander,
de offers die je hebt gebracht
om je kin­de­ren op te voe­den,
om voor je ouders te zorgen,
om je in te zetten voor een ander,
voor iets moois en goeds,
ook dat alles is iets heel moois:
alles wat je gedaan hebt uit liefde,
maakt je leven tot een mooie,
kost­ba­re parel.

Stigmata

Beste Wim, als pries­ter ben je ge­roe­pen
om de ge­meen­schap daarin voor te gaan.
Dat wil je ook,
dat spreekt al uit de afbeel­ding
die je hebt uitgekozen
voor de uit­no­di­ging voor deze dag
en voor het li­tur­gie­boekje:
we zien er sint Fran­cis­cus van Assisi op staan.
Die was eerst een rijke, jonge man
die graag baadde in weelde en luxe,
maar toen kwam er een keer, een wen­ding;
hij bleef niet lan­ger draaien om zich­zelf,
zijn eigen status, zijn geld en zijn successen,
maar hij werd arm, met en voor de armen.
Hij draaide zijn leven radicaal om.
Op de afbeel­ding zien we Fran­cis­cus
die de stigmata ont­vangt, de wonde­te­ke­nen
van Jezus Christus.

Stigmata als teken van waar het om gaat

Die stigmata zijn tekenen
van het liefde­vol lij­den:
net als voor Jezus zelf,
gold ook voor Fran­cis­cus
en eigen­lijk voor ons allen,
dat de kern van de liefde het offer is;
wie slechts liefheeft als alles leuk is en pret­tig,
die heeft alleen zich­zelf lief;
wie echt liefheeft,
weet dat je offers niet uit de weg mag gaan,
dat liefde is: iets over hebben
voor een ander, voor God,
dat liefde uit­ein­delijk is: het geven van jezelf.
In die geest, dank ik je, beste Wim,
dat je je leven - ook op deze leef­tijd -
in dienst wilt stellen van Jezus Christus
en jezelf in liefde wilt geven.

Niet volmaakt

Dat betekent niet dat Wim van nu af volmaakt is,
dat hij nu hij eenmaal pries­ter is
geen fouten meer zal maken.
Nee, ook een pries­ter is een zon­daar,
ook een pries­ter moet gaan biechten,
zelfs de paus biecht regel­ma­tig.
Maar het is wel mooi en heel be­lang­rijk
als je fouten kunt erkennen
en stappen kunt zetten
om steeds een beetje beter mens te wor­den.
Dat proberen, daaraan werken,
is de kern van christen-zijn.

Sacra­menten

Zo mag ik je vandaag in de pries­ter­wij­ding
de vie­ring van de sacra­menten toe­ver­trou­wen:
de vie­ring van de Eucha­ris­tie aller­eerst,
het sacra­ment van de biecht
en de zal­ving van de zieken.
Het doopsel - heel be­lang­rijk -
heb je ook als diaken al toege­diend.
En het huwe­lijks­sa­cra­ment
heb je ook al toege­diend;
dat heb je in het huwe­lijk gedaan
want dat sacra­ment geeft het bruidspaar aan elkaar;
we gedenken vandaag bij­zon­der ook
je overle­den echt­ge­note.
Het is je roe­ping om te proberen te zijn
zoals Jezus voor de mensen was,
een goede her­der, harte­lijk nabij,
met begrip en verwel­ko­mend.

Deuren en luikjes

Ik zal je straks de han­den opleggen
en daarna het gebed van de wij­ding uit­spre­ken.
Dat is de kern van deze vie­ring.
Het gebaar maakt al dui­de­lijk
dat we niets kunnen uit ons zelf,
dat we moeten maar ook: mogen
ver­trouwen op wat God ons geeft,
de deuren en luikjes die Hij voor ons opent.
Moge die goede God
jouw pries­ter­schap zegenen
en vrucht­baar maken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug