Arsacal
button
button
button
button


'We vieren Eucharistie'

presentatie boek Eric van Teijlingen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2023 - 433 woorden
Pastoor Eric van Teijlingen en Leo Fijen; op de achtergrond het beeld van St. Willibrord
Pastoor Eric van Teijlingen en Leo Fijen; op de achtergrond het beeld van St. Willibrord
Met de vormgever en illustrator
Met de vormgever en illustrator
Petra Vermeer werd bedankt met een gepersonaliseerde Samen Kerk-omslag
Petra Vermeer werd bedankt met een gepersonaliseerde Samen Kerk-omslag

Dins­dag 7 no­vem­ber, hoog­feest van St. Wil­li­brord, werd het boek "We vieren Eucha­ris­tie" in het Haar­lemse bis­schops­huis ge­pre­sen­teerd. Auteur pastoor Eric van Teijlingen hield het boek ten doop samen met Leo Fijen, directeur van uit­ge­ve­rij Adveniat.

Receptie

Voor de pre­sen­ta­tie had de auteur allerlei mensen uit­ge­no­digd die betrokken zijn bij het boek, bij bisdom­blad Samen Kerk of bij hem per­soon­lijk of de bede­vaarten. Ook de ouders van Eric van Teijlingen waren aanwe­zig, zij kregen het eerste exemplaar. Zo was het een fees­te­lijk gebeuren.

Samen Kerk

Voor Samen Kerk wer­den door Leo Fijen de nodige compli­mentjes gegeven: zelfs buiten de grenzen van het bisdom wordt het blad gelezen en het ziet er prach­tig uit. Dat doet Eric van Teijlingen niet alleen, zo gaf hij aan, een team van mede­wer­kers staat hem bij.

Oorsprong van het boek


De toe­gan­ke­lijke toelich­ting bij de vie­ring van de Eucha­ris­tie komt voort uit avon­den die Eric van Teijlingen in de pa­ro­chie van Lange­dijk had gegeven en die later in omge­werkte en uit­ge­brei­dere vorm in het bisdom­blad "Samen Kerk" zijn ver­sche­nen, waar­van Eric van Teijlingen de hoofd­re­dac­teur is.

Zonnetje

Pastoor Van Teijlingen greep de gelegen­heid aan om bepaalde mensen nog eens extra in het zonnetje te zetten: Petra Vermeer heeft veer­tien jaar lang deel uitgemaakt van de redactie van Samen kerk en deed al het werk daarvoor achter de schermen. Jochem Oor is de vormgever van Samen Kerk en hij heeft ook voor dit boek de vorm­ge­ving gedaan; zijn echt­ge­note Flora Bianchessi heeft het boek opge­luis­terd met fraaie, symboolrijke illus­tra­ties.

Vraag­ge­sprek

Leo Fijen hield een vraag­ge­sprekje met pastoor Van Teijlingen en sug­gereerde dit boek te gebruiken voor gesprekken in huis­kringen, waarvoor het heel geschikt is. Ik kreeg gelegen­heid om een felici­ta­tie uit te spreken en uit te leggen waarom ik het boek be­lang­rijk vind: ik denk dat de Eucha­ris­tie ons kan helpen ook moei­lijke tij­den zoals de oorlogen nu, te kunnen beleven, door die te verenigen met de gebroken­heid en onmacht van Jezus die we in de Eucha­ris­tie vieren en te­gen­woor­dig stellen en tegleijk denk ik dat het goed is als het boek helpt om meer besef van de Eucha­ris­tie en de waarde daar­van te bevor­de­ren.

We vieren Eucha­ris­tie

"We vieren Eucha­ris­tie" biedt een be­grij­pe­lijke, toe­gan­ke­lijke toelich­ting op de Eucha­ris­tie­vie­ring en beant­woordt allerlei vragen: wanneer ga je zitten, staan of knielen? Waarom gebruiken we bepaalde vaste Eucha­ris­ti­sche gebe­den? Wat betekent de opbouw van de Li­tur­gie van het Woord? En er is een uitleg van alle onder­de­len van de vie­ring.

Het boek ziet er ook nog fraai uit en is bij uit­ge­ve­rij Adveniat te ver­krij­gen voor € 24,95

zie: We vieren eucha­ris­tie | Adveniat

Terug