Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

SARKON wil leren met LEV
Ontmoeting met identiteitsgroep katholieke scholen Noordkop
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2019 - 419 woorden
Woens­dag­mid­dag 30 ok­to­ber waren Bis­schop­pe­lijk gedele­geerde drs. Diederik Wienen en ik in 't Veld voor een ont­moe­ting met de PLG-iden­ti­teit van SARKON. De SARKON-scholen bestaan uit zeven­tien rooms-katho­lie­ke en twee in­ter­con­fes­sio­nele scholen in de kop van Noord-Holland. Een plezierig en goed gesprek over de iden­ti­teit van katho­liek onder­wijs.


Burgerschapsvorming en Onderwijsvrijheid Fotoreportage
Studiedag NKSR
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: dinsdag, 17 september 2019 - 1910 woorden
Woens­dag 18 sep­tem­ber vond in het Sint Janslyceum van Den Bosch de studie­dag van de NKSR (Neder­landse katho­lie­ke School­raad) over burger­schaps­vor­ming plaats, waaraan ik een bijdrage heb gegeven.


Klimaat en milieu in het katholiek onderwijs
Bij het afscheid van mr. Jos van Gennip
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2019 - 2966 woorden
Bij gelegen­heid van het afscheid van mr. Jos van Gennip van Socires en van het SSKO, een steun­fonds voor katho­liek onder­wijs, werd in het Sint-Jans­cen­trum een klein symposium gehou­den rond het thema: de En­cy­cliek Laudato Si' (over klimaat en milieu) en het katho­liek onder­wijs, waarbij ik een lezing over dit thema heb gehou­den.


Armoede in de school. In Nederland? Ja, in Nederland
Bezinning op de Verus Identiteitsdag katholiek onderwijs
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: donderdag, 8 november 2018 - 2163 woorden
Je zou het mis­schien niet zeggen maar armoede is een probleem in Neder­land, ook op school: één op de negen kin­de­ren leeft op of onder de armoede­grens. Die armoede is vaak verborgen, dus voor leraren is het een uit­daging om die te traceren. De Verus iden­ti­teits­dag ging hierover en op die dag heb ik de be­zin­ning gehou­den die hier­on­der wordt weerge­ge­ven.


Dialoog met andere culturen kan niet zonder eigen identiteit
NKSR-studiedag in Wassenaar
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: donderdag, 20 september 2018 - 1629 woorden
In het Adelbert­col­lege in Wasse­naar werd op donder­dag 20 sep­tem­ber door de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) een studie­mid­dag gehou­den over het thema ‘In­ter­cul­tu­rele dialoog in het onder­wijs’. School­lei­ders zijn er vaak verlegen mee, want: hoever moet je gaan op een katho­lie­ke school? Dat gaat ook over allerlei prak­tische zaken, van douchen tot kerst­mis vieren.
 
2017
wo, 8 nov 2017Samenleven is een kunst - Identiteitsdag katholiek Onderwijs
di, 21 mrt 2017Identiteit van katholiek onderwijs in onze samenleving
 
2016
di, 24 mei 2016The mission of Catholic schools and religious education
ma, 18 apr 2016Hoe men godsdienst verdringt uit de publieke ruimte...
 
2014
do, 4 sep 2014Krimp in de regio: Minder identiteit voor de school?
 
2012
vr, 13 jan 2012De veilige school
 
meer berichten vindt u in het archief