Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Onderwijsvrijheid een 'stinkende reliek uit de verzuiling'?
Verus identiteitsdag over de school als bouwplaats
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: woensdag, 3 november 2021 - 1458 woorden
De vereni­ging voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs Verus hield op woens­dag 3 no­vem­ber haar jaar­lijkse iden­ti­teits­dag in Drie­bergen, rond de publi­ca­tie "De school als bouw­plaats" van Erik Borgman. Op deze dag heb ik ook een bijdrage gegeven. Is bij­zon­der onder­wijs, is onder­wijs­vrij­heid een "stinkende reliek uit het verle­den"?


Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs
Jaardag CNV onderwijs
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021 - 571 woorden
Op woens­dag 24 maart vond de jaar­dag van CNV-onder­wijs plaats over kansen(on)gelijk­heid. Ik kon de slotcon­clu­sies nog meemaken en was uit­ge­no­digd om af te sluiten met een kort woord en een 'Onze Vader'. De bij­een­komst was digi­taal maar zover ik dat mee­ge­kre­gen heb, be­lang­rijk en prak­tisch, een echte hulp om een goede aan­dacht te kunnen geven aan leer­lin­gen die min­der kansen hebben...


Onderwijsvrijheid weer in discussie
een reactie van Titus Frankemölle en de bisschop referent
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: zaterdag, 12 december 2020 - 247 woorden
Onder­wijs­vrij­heid is een kwets­baar recht. De basis ervan is een subsidiaire visie op de opbouw van de maat­schap­pij die mensen het recht geeft hun leven zelf in te richten, naar hun eigen inzichten, binnen de grenzen van de publieke orde.


SARKON wil leren met LEV
Ontmoeting met identiteitsgroep katholieke scholen Noordkop
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2019 - 419 woorden
Woens­dag­mid­dag 30 ok­to­ber waren Bis­schop­pe­lijk gedele­geerde drs. Diederik Wienen en ik in 't Veld voor een ont­moe­ting met de PLG-iden­ti­teit van SARKON. De SARKON-scholen bestaan uit zeven­tien rooms-katho­lie­ke en twee in­ter­con­fes­sio­nele scholen in de kop van Noord-Holland. Een plezierig en goed gesprek over de iden­ti­teit van katho­liek onder­wijs.


Burgerschapsvorming en Onderwijsvrijheid Fotoreportage
Studiedag NKSR
Artikel Onderwijs - gepubliceerd: dinsdag, 17 september 2019 - 1910 woorden
Woens­dag 18 sep­tem­ber vond in het Sint Janslyceum van Den Bosch de studie­dag van de NKSR (Neder­landse katho­lie­ke School­raad) over bur­ger­schaps­vor­ming plaats, waaraan ik een bijdrage heb gegeven.
wo, 22 mei 2019Klimaat en milieu in het katholiek onderwijs
 
2018
do, 8 nov 2018Armoede in de school. In Nederland? Ja, in Nederland
do, 20 sep 2018Dialoog met andere culturen kan niet zonder eigen identiteit
 
2017
wo, 8 nov 2017Samenleven is een kunst - Identiteitsdag katholiek Onderwijs
di, 21 mrt 2017Identiteit van katholiek onderwijs in onze samenleving
 
2016
di, 24 mei 2016The mission of Catholic schools and religious education
ma, 18 apr 2016Hoe men godsdienst verdringt uit de publieke ruimte...
 
2014
do, 4 sep 2014Krimp in de regio: Minder identiteit voor de school?
 
2012
vr, 13 jan 2012De veilige school
 
meer berichten vindt u in het archief