Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Waarom moeten er kerken sluiten?
Heeft het bisdom een masterplan?
Artikel Parochie - gepubliceerd: zaterdag, 18 februari 2023 - 589 woorden
In de media verscheen het soms als een 'master­plan': Het bisdom gaat 99 kerken sluiten. Dat is niet juist. De vraag is meer: wat is moge­lijk, ook finan­cieel? Hoe ziet de toe­komst eruit?


Vernieuwing van de parochies - Kerk-zijn in deze tijd Fotoreportage
Inleiding op de Parochiebesturendag in Heiloo
Artikel Parochie - gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2022 - 2768 woorden
Op de besturen­dag die zater­dag 10 sep­tem­ber in Heiloo is gehou­den heb ik mijn visie gegeven op de toe­komst van de pa­ro­chie en wat er zou moeten gebeuren in ons bisdom om die toe­komst voor te berei­den. Er waren ook pre­sen­ta­ties door de econoom, de staf­me­de­werker kerkop­bouw, jon­ge­ren- en gezins­pas­to­raat en een pre­sen­ta­tie door de vica­ris-generaal.


Hobbels en blokkades op weg naar de missionaire Kerk
Artikel Parochie - gepubliceerd: donderdag, 31 maart 2022 - 1280 woorden
Donder­dag 31 maart hebben we een bis­dom­staf-ver­ga­de­ring gehou­den met alle gedele­geer­den. Het was door Corona lange tijd niet fysiek moge­lijk geweest, maar gelukkig kon­den we elkaar nu weer ont­moe­ten. Dit keer ston­den we bij­zon­der stil bij de ont­wik­ke­lingen op het vlak van reorgani­sa­tie van kerken en pa­ro­chies, finan­ciën en derge­lijke. Aan het begin van de bij­een­komst heb ik een inlei­ding gehou­den over de hobbels en blok­kades op de weg naar een missio­naire kerk.


Hoe kunnen we bouwen aan een levende parochie?
Laatste dag van deze aflevering van de besturencursus
Artikel Parochie - gepubliceerd: zaterdag, 24 november 2018 - 1791 woorden
Op zater­dag 24 no­vem­ber vond alweer de laatste bij­een­komst plaats van de cursus ‘Pro­fes­sio­neel beheer en bestuur in de Kerk’. Dit keer lag het accent op ‘Bouwen aan de toe­komst’.Want dat is de grote vraag: we hebben de mond vol van ‘missio­naire kerk’ maar hoe kan onze lokale kerk­ge­meen­schap nu feite­lijk, concreet missio­nair wor­den en uit­stra­ling krijgen?


Gebed als fundament voor parochievernieuwing
Bijdrage aan de Impulsdag voor parochievernieuwing
Artikel Parochie - gepubliceerd: zaterdag, 10 november 2018 - 4401 woorden
Toen ik pries­ter was gewijd, kwam ik terecht in een stads­paro­chie. Toenter­tijd, bijna veer­tig jaar gele­den, zat de kerk nog aar­dig vol, al was de teruggang allang dui­de­lijk merk­baar. Er kwamen tussen acht- en negen­hon­derd mensen naar de heilige Mis, maar daar­van was maar een der­tigtal bene­den de vijf­tig à vijfen­vijf­tig. Ik kon dus dui­de­lijk zien waar het naar toe zou gaan en dat vond ik soms bijna de­pri­me­rend.
 
2017
ma, 27 nov 2017Welke toekomst voor geloof, kerk en parochie? Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief