Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Hoe kunnen we bouwen aan een levende parochie?
Laatste dag van deze aflevering van de besturencursus
Artikel Parochie - gepubliceerd: zaterdag, 24 november 2018 - 1791 woorden
Op zater­dag 24 no­vem­ber vond alweer de laatste bij­een­komst plaats van de cursus ‘Pro­fes­sio­neel beheer en bestuur in de Kerk’. Dit keer lag het accent op ‘Bouwen aan de toe­komst’.Want dat is de grote vraag: we hebben de mond vol van ‘missio­naire kerk’ maar hoe kan onze lokale kerk­ge­meen­schap nu feite­lijk, concreet missio­nair wor­den en uit­stra­ling krijgen?


Gebed als fundament voor parochievernieuwing
Bijdrage aan de Impulsdag voor parochievernieuwing
Artikel Parochie - gepubliceerd: zaterdag, 10 november 2018 - 4401 woorden
Toen ik pries­ter was gewijd, kwam ik terecht in een stads­paro­chie. Toenter­tijd, bijna veer­tig jaar gele­den, zat de kerk nog aar­dig vol, al was de teruggang allang dui­de­lijk merk­baar. Er kwamen tussen acht- en negen­hon­derd mensen naar de heilige Mis, maar daar­van was maar een der­tigtal bene­den de vijf­tig à vijfen­vijf­tig. Ik kon dus dui­de­lijk zien waar het naar toe zou gaan en dat vond ik soms bijna de­pri­me­rend.


Welke toekomst voor geloof, kerk en parochie? Fotoreportage
Studiedag pastorale krachten bisdom Haarlem-Amsterdam
Artikel Parochie - gepubliceerd: maandag, 27 november 2017 - 2956 woorden
Maan­dag 27 no­vem­ber 2017 waren de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bijeen voor een studie­dag In Heiloo. Hoe staan we ervoor, hoe ziet de toe­komst eruit en hoe berei­den we ons daarop voor? Die vragen ston­den centraal. Dat gaat niet alleen over krimp, maar ook over de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie en kerk-zijn in de toe­komst.