Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Speeddates met God gewijden
Een programma voor Roepingenzondag
Overweging Roeping - gepubliceerd: zondag, 25 april 2021 - 1321 woorden
Zondag­mid­dag 25 april was er een klooster speeddate geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waarin ook mgr. Ron van den Hout en ik een aan­deel had­den. Hoe kom je te weten wat je roe­ping is? Daarover ging mijn bijdrage.


Leven en dienst van de diakens
Avond diaken-kandidaten met nieuwe vice-rector
Overweging Roeping - gepubliceerd: woensdag, 10 maart 2021 - 2329 woorden
Op woens­dag­avond was ik bij de ont­moe­ting van de kan­di­da­ten voor het per­ma­nent diaconaat in ons bisdom, die vanwege de pandemie nog digi­taal was. Na het samen bid­den van de Vespers heb ik deze inlei­ding gehou­den over de roe­ping en vor­ming tot het diaconaat, waarna we met elkaar hebben ge­spro­ken en ieder een ge­tui­ge­nis van zijn eigen roe­ping gaf. Rector Luc Georges is vice-rector gewor­den van de oplei­ding en zal daar samen met vica­ris Bruggink verant­woor­de­lijk voor zijn.


Hoe weet je of je roeping hebt?
Stappen op de weg van een (priester)roeping
Overweging Roeping - gepubliceerd: vrijdag, 5 maart 2021 - 1395 woorden
Dit weekend wor­den door het sint Wil­li­brord­semi­narie ori­ën­ta­tie­da­gen gehou­den. Zes deel­ne­mers verdiepen zich in wat roe­ping is, hoe je die on­der­scheidt, wat een pries­ter­oplei­ding inhoudt en hoe de gees­te­lij­ke, men­se­lijke, pas­to­rale, filo­so­fische en theo­lo­gische vor­ming verloopt. Over roe­ping heb ik op vrij­dag­avond 5 maart een inlei­ding gegeven.


Wie is God: herdershond of Goede herder?
Bid om roepingen!
Overweging Roeping - gepubliceerd: zondag, 12 mei 2019 - 341 woorden
De vierde zon­dag van Pasen is de zon­dag van de goede herder. God, Jezus Christus is als een goede herder, die zorg heeft voor de schapen. Maar sommigen denken dat Hij de herders­hond is. Hoewel, een paar herdershon­den hebben we wel nodig...


Hoe je roeping ontdekken en volgen? Fotoreportage
Tienerviering en dodenherdenking in Assisi
Overweging Roeping - gepubliceerd: vrijdag, 4 mei 2018 - 1338 woorden
Een hoogte­punt van de bede­vaart was zeker de dodenher­den­king in de basiliek van San Francesco temid­den van de prach­tige fresco's van Giotto, waarbij prins Jaime de Bourbon de Parme weer een in­druk­wek­kende toe­spraak hield. De dag begon voor mij met een Mis voor de tieners.
 
2017
za, 4 mrt 2017Priester worden?
 
2014
ma, 24 feb 2014Roeping en talenten....
 
2012
zo, 6 mei 2012Wat is belangrijk?
 
2011
wo, 30 nov 2011Priesters en eenheid
wo, 30 nov 2011Het priesterschap en de uitdagingen van onze huidige maatschappij
 
meer berichten vindt u in het archief